Skip to content

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI »2014«

za pogodbene odjemalce podjetja

Energetika Dolenc, podjetje za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov d.o.o., Cesta v Staro vas 6, 6230 POSTOJNA

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Splošni pogoji za dobavo toplote iz vročevodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) urejajo odnose med dobaviteljem, investitorjem in odjemalcem ter določajo pojmovanje v oskrbi s toploto ter pravice in obveznosti dobavitelja in odjemalca.

 1. člen

Dobavitelj toplote je podjetje Energetika Dolenc, podjetje za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, d. o. o., Cesta v Staro vas 6, Postojna (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj).

Odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik stavbe ali dela stavbe priključenega na vročevodno omrežje dobavitelja in prejema od dobavitelja toploto (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).

Investitor je vsaka fizična ali pravna oseba, ki investira v gradnjo stavbe ali dela stavbe, ki se bo priključil na vročevodno omrežje dobavitelja (v nadaljnjem besedilu: investitor).

 1. člen

Uporabljeni pojmi v teh pogojih imajo naslednji pomen:

 • proizvodni viri so naprave, ki spreminjajo primarno energijo goriv v toplotno;
 • črpališča so naprave, ki omogočajo pretok ogrevne vode po vročevodnem omrežju;
 • primarno vročevodno omrežje so vročevodi dimenzije od DN 200 in več, ki se uporabljajo za povezavo proizvodnih virov s sekundarnim vročevodnim omrežjem;
 • sekundarno vročevodno omrežje (do vključno DN 200) poteka po območju oskrbe do priključnih jaškov ali odcepov za posameznega odjemalca;
 • priključni vročevodi potekajo od priključnih jaškov ali odcepov do toplotnih postaj;
 • ogrevna voda v omrežju daljinskega ogrevanja je sredstvo, s katerim se prenaša toplota;
 • toplotna postaja se deli na primarni in sekundarni del, ki sta med seboj povezana indirektno preko toplotnih izmenjevalnikov / prenosnikov;
 • v primarnem delu se pretaka vroča voda dobavitelja, v sekundarnem delu topla voda odjemalca;
 • toplotna postaja je sestavljena iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;
 • priključna postaja je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov;
 • hišna postaja je sestavljena iz toplotnih prenosnikov, razdelilnih sistemov, regulacijskih in varovalnih naprav ter naprav za pripravo sanitarne tople vode in rabi za razdelitev toplote za različne sisteme internih toplotnih naprav;
 • interne toplotne naprave, ki so priključene na hišno postajo, se uporabljajo za različne vrste ogrevanja; radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode, idr.;
 • odjemno mesto je mesto v priključni postaji, kjer odjemalec prevzema dobavljeno toploto;
 • merilno mesto v priključni postaji je mesto, kjer je nameščen toplotni števec;
 • obračunsko mesto je stavba ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja račun;
 • merilna naprava je:
  • toplotni števec, ki meri dobavljeno toploto neposredno in je temelj za obračunavanje toplote odjemalcem;
  • vodomer, ki meri porabo količine vode za sanitarno toplo vodo in služi za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
 • sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki se v toplotnih izmenjevalnikih / prenosnikih ogreva in jo odjemalec uporablja za gospodinjske ali druge potrebe;
 • priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav, določena s projektom za izvedbo oziroma projektom izvedenih del in po Tehničnih pogojih za priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja;
 • sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne spremembe delovanja toplotnih naprav;
 • obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
 • dovoljenje ali soglasje je pisni dokument, ki ga izda dobavitelj;
 • primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe.

II.  NAPRAVE DOBAVITELJA

 1. člen

Dobaviteljeve toplotne naprave so:

 • proizvodni viri,
 • črpališča,
 • primarno vročevodno omrežje,
 • sekundarno vročevodno omrežje.

III.  NAPRAVE ODJEMALCA 

 1. člen

Odjemalčeve toplotne naprave so praviloma:

 • priključni vročevod,
 • toplotna postaja, ki je sestavljena iz priključne postaje in hišne postaje,
 • interne toplotne

IV.   POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA VROČEVODNI SISTEM 

 1. člen

Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve toplotne naprave na dobaviteljevo vročevodno omrežje ali spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od dobavitelja ustrezna dovoljenja ali soglasja.

 1. člen

 Na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in priloženih dokumentov, navedenih v nadaljevanju, dobavitelj izda naslednje pogoje ali soglasja:

 1. Za pridobitev projektnih pogojev:

Zahtevani priloženi dokumenti:

 • situacija stavbe z vrisanim predvidenim priključnim toplovodom in lokacijo toplotne postaje,
 • ocena priključne moči
 1. za pridobitev gradbenega dovoljenja:

Zahtevani priloženi dokumenti:

 • projektni pogoji navedbo šifre projektnih pogojev ter datuma izdaje,
 • projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali projekti za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacijo, vodovodne instalacije-pripravo sanitarne tople vode in podobno), toplotne postaje (projekte strojnih in elektro instalacij) in priključnega vročevoda,
 • spremembe navedenih
 1. za pridobitev uporabnega dovoljenja

Zahtevani priloženi dokumenti:

 • zapisnik o ureguliranju toplotne postaje na primarni strani in prevzemu toplotnega števca, ki je podpisan s strani investitorja ali odjemalca in dobavitelja,
 • izjavo izvajalca o ureguliranju internih toplotnih naprav,
 • projekti izvedenih del (PID) ali izjave, da ni bilo odstopanj od predloženih projektov za izvedbo (PZI),
 • ateste in garancijske liste za vso opremo, ki je vgrajena v toplotni postaji,
 • geodetski posnetek priključnega vročevoda za kataster podzemnih

Poleg naštetih dokumentov lahko dobavitelj zahteva še druge dokumente, v kolikor na podlagi zgoraj naštetih ni mogoče izdati zahtevanih soglasij.

 1. člen

Dobavitelj mora dati investitorju ali odjemalcu pisno dovoljenje ali soglasje, če je vloga za izdajo dovoljenja ali soglasja usklajena s splošnimi in tehničnimi pogoji za priključitev na dobaviteljevo vročevodno omrežje, in če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav ter ekonomičnost dobave toplote. Soglasje določa pogoje za priključitev ali spremembo investitorjevih toplotnih naprav.

Rok za izdajo dovoljenja ali soglasja je 30 dni po prejeti pravilno izpolnjeni in popolni vlogi investitorja ali odjemalca.

Če dobavitelj izdajo dovoljenja ali soglasja zavrne, mora navesti vzroke zavrnitve.

 1. člen

Vrsto, število in lego priključnih vročevodov določi dobavitelj glede na tehnične pogoje za priključitev na dobaviteljevo vročevodno omrežje in ekonomičnost dobave toplote, pri tem pa tudi upošteva upravičene investitorjeve ali odjemalčeve interese.

 1. člen

Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave lahko gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh Splošnih pogojev za dobavo toplote iz vročevodnega omrežja in Tehničnih pogojev za priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja.

Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na dobaviteljevo vročevodno omrežje le v dobaviteljevi in investitorjevi ali odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči.

Za vsako spremembo odjemalčevih toplotnih naprav, katere posledica so obratovalne spremembe ali sprememba priključne moči, mora investitor ali odjemalec pridobiti dobaviteljevo dovoljenje ali soglasje.

 1. člen

Dobavitelj nadzoruje gradnjo priključnega vročevoda in toplotne postaje. Nadzira izpolnjevanje predpisov in standardov ter drugih zahtev ali pogojev, opredeljenih v Tehničnih pogojih za priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja. Za nadziranje gradnje priključnega vročevoda in toplotne postaje sklene investitor ali odjemalec z dobaviteljem najmanj 14 dni pred začetkom del pisno pogodbo o nadzoru. Stroške nadzora plača investitor ali odjemalec po dobaviteljevem tarifnem pravilniku.

 1. člen

Dobavitelj praviloma začne dobavljati toploto potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb. Če je stavba nova, je potrebno za obratovanje predložiti uporabno dovoljenje za stavbo, če je stavba že postavljena, pa uporabno dovoljenje za toplotne naprave.

Dobavitelj in investitor ali odjemalec potrdita začetek obratovanja ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav z zapisnikom. Temu mora biti priložena izjava, da so odjemalčeve toplotne naprave izvedene v skladu s projektno dokumentacijo.

Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na dobaviteljeve in odjemalčeve toplotne naprave, uporabnega dovoljenja ni mogoče pridobiti in predložiti, se na podlagi investitorjevega ali dobaviteljevega naročila in pisnega sporazuma lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav. To ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja nastale poškodbe.

V.  POGODBA O DOBAVI TOPLOTE 

 1. člen

Pogodbo o dobavi toplote med dobaviteljem in odjemalcem se sklene v pisni obliki. Pogodba o dobavi toplote vsebuje:

 • podatke o odjemalcu,
 • naslov odjemnega mesta,
 • priključno moč,
 • uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote,
 • delitev stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno,
 • morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili teh Splošnih pogojev, Tehničnih pogojev ali Tarifnega pravilnika.
 1. člen

Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen čas, razen če se dobavitelj in odjemalec ne dogovorita drugače.

Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Dobavitelj upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.

Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo poda z zakonodajo zahtevana količina etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe ali v primeru drugačnega odjema vsi odjemalci.

Če odjemalec odpove dobavo toplote za manj kot eno leto, je odjemalec dolžan plačati za vse mesece te prekinitve vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal neprekinjeno v enkratnem znesku.

Če se odjemalec odpove dobavi toplote za obdobje več kot eno leto ali za stalno, je dolžan plačati dobavitelju toplote vrednost letnega fiksnega stroška dobave v enkratnem znesku.

 1. člen

Odjemalci skupnega odjemnega mesta morajo dobavitelju pred sklenitvijo pogodbe o dobavi toplote predložiti sporazumno izdelan delilnik stroškov, ki je sestavni del pogodbe o dobavi toplote.

V delilniku stroškov se določi delež stroškov dobave toplote posameznega odjemalca, vsota vseh deležev pa mora znašati 100 odstotkov.

Delilnik stroškov se lahko spremeni le s pisnim soglasjem, odpoved velja le, če jo poda z zakonodajo zahtevana količina etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe, v primeru drugačnega odjema le s pisnim soglasjem vseh odjemalcev in se upošteva s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.

Če odjemalci dobavitelju ne predložijo delilnika stroškov iz prvega odstavka, obračuna dobavitelj posameznim odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih delilnika, ki ga ima na voljo, če teh podatkov nima, pa po enakih deležih.

 1. člen

Odjemalec mora dobavitelja pravočasno pisno obvestiti o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem. Dobavitelja mora pisno obvestiti o morebitni spremembi naslova za dostavo računov in drugih podatkih, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem ter skrbeti, da tudi njegov naslednik vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi toplote. Obvestilo velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja.

Obvestilo obsega:

 • ime, priimek in naslov (stari in novi) dosedanjega odjemalca,
 • ime, priimek in naslov novega odjemalca,
 • priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
 • rojstne
 • podatke o zaposlitvi,
 • število oseb vezanih na odjemno mesto,
 • davčna številka,
 • podpisano izjavo novega odjemalca na dobaviteljevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje ali (nova pogodba).

Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike naslednje podatke:

 • firmo,
 • naslov sedeža firme in naslov odjemnega mesta,
 • številko žiro računa in banke, pri kateri je odprt,
 • število oseb vezanih na odjemno mesto,
 • davčno številko.

Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dotedanji odjemalec.

 1. člen

Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki, se šteje, da je pogodbeno razmerje med dobaviteljem in odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote. V tem primeru sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno odgovorna za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z določili pogojev.

Dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec noče skleniti pisne pogodbe o dobavi toplote.

VI.   DOBAVA IN KAKOVOST TOPLOTE

 1. člen

Dobavitelj dobavlja odjemalcu toploto neprekinjeno (razen, ko vstopijo v veljavo členi 20, 38-40 teh Splošnih pogojev) in mu zagotavlja na odjemnem mestu potrebno količino toplote za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote.

 1. člen

Tehnični podatki dobaviteljevega vročevodnega sistema:

 • nazivni tlak 5 bar
 • nazivna temperatura 100 °C
 • najmanjša tlačna razlika 1 bar
 • temperatura dovoda ogrevane vode na pragu proizvodnega vira se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature
 • najnižja temperatura dovoda ogrevne vode je 65 °C in velja tudi izven ogrevalne
 1. člen

Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta oz. kraja s toploto pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na dobaviteljevih in odjemalčevih toplotnih napravah, potem poravna vse stroške, ki nastanejo na dobaviteljevih toplotnih napravah dobavitelj, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.

Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na dobaviteljevih toplotnih napravah, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje ali pa dobavitelj opravi delo na odjemalčeve stroške.

VII.  ODJEMNO MESTO, MERILNE NAPRAVE, MERJENJE

 1. člen

Prvo namestitev toplotnega števca na merilno mesto v priključni postaji opravi odjemalec na lastne stroške. Tip, velikost in način namestitve toplotnega števca določi projektant z dobaviteljevim soglasjem. Dobavitelj in odjemalec se lahko dogovorita tudi drugače.

Toplotni števec mora imeti odobritev tipa in overitev v skladu s predpisi.

 1. člen

Vsa dela v zvezi s popravili in zamenjavo merilnih naprav (toplotnih števcev in vodomerov) opravlja dobavitelj ali od njega pooblaščena oseba.

Stroški popravil in zamenjav merilnih naprav so zajeti v ceni števnine, ki je določena s tarifnim pravilnikom.

 1. člen

Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne moči treba zamenjati merilno napravo, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.

 1. člen

Dobavljene količine toplote se merijo neposredno, posredno ali določajo, če je toplotni števec v okvari, z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.

 1. člen

Količina toplote, merjena s toplotnim števcem, se ugotovi neposredno na podlagi odčitka toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji ne glede na nameščene merilne naprave, ki se uporabljajo za interno razdelitev porabljene toplote.

 1. člen

Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje temperature, se za obračunsko obdobje, ko je bil toplotni števec v okvari, določi:

Q = Qh x K x Y Pri tem pomenijo:

Q    dobavljena količina toplote (MWh)

Qh   priključna moč toplotnih naprav za ogrevanje in klimatizacijo prostorov (MW, 1 MW

= 1.000.000 W)

K   ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo v obračunskem obdobju

 • faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko obdobje, ki se določi v pogodbi o dobavi toplote

K = 24 x Z x ((tn – tz sr) /(tnp – tz min)) Pri tem pomenijo:

 • število ogrevalnih dni

tn         20° C, srednja projektna ali predpisana temperatura prostorov tnp            20° C, projektna notranja temperatura

tz sr  srednja mesečna zunanja temperatura v Mariboru v obračunskem obdobju glede na 30- letno povprečje (1968-1998)

tz min – 18° C, računska minimalna zunanja temperatura

MESEC

tz sr

Z

K

0,85 K

0,75 K

0,65 K

Januar

-0,23

31

396,1

336,7

297,1

257,5

Februar

+1,56

28

326,1

277,2

244,6

212,0

Marec

+5,57

31

282,5

240,1

211,9

183,6

April

+9,84

30

192,5

163,6

144,4

125,1

Oktober

+9,98

31

196,2

166,7

147,1

127,5

November

+4,54

30

292,9

249,0

219,7

190,4

December

+0,61

31

379,6

322,7

284,7

246,8

 1. člen

Količina dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode se v primeru okvare toplotnega števca ali v času izven ogrevne sezone, če je odjem pod mejo točnosti toplotnega števca ugotovi na osnovi odčitkov vodomera, ki je vgrajen pred napravo za pripravo sanitarne tople vode po obrazcu:

Q v MWh = poraba vode v m3 x 0,06

V zgornjem obrazcu je upoštevano ogrevanje sanitarne vode od 10° C na 60° C.

 1. člen

Za obdobje, ko je toplotni števec ali vodomer v okvari, se določi dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem obračunskem obdobju, ko je toplotni števec ali vodomer še pravilno deloval, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.

Primerljivo obračunsko obdobje določi dobavitelj, na osnovi podatkov o odjemalcu.

 1. člen

Podatke z merilnih naprav odčita dobavitelj, razen če se odjemalec in dobavitelj ne dogovorita drugače.

 1. člen

Odjemalec mora dobavitelju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi akti, tehničnimi pogoji ter s temi Splošnimi pogoji.

Če dobavitelj zaradi odjemalčevih razlogov, ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi dobaviteljevega obvestila sporočiti pravilen odčitek v dogovorjenem času in tako, kakor to določi dobavitelj. Če odjemalec ne sporoči odčitka merilnih naprav, mu dobavitelj obračuna dobavljene količine toplote glede na dobavo toplote v primerljivem obračunskem obdobju, skladno z določili 26. in 27. člena teh Splošnih pogojev.

 1. člen

Redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav (toplotnega števca na merilnem mestu v priključni postaji in vodomera nameščenega pred sistemom za ogrevanje sanitarne tople vode) v skladu s predpisi in proti plačilu mesečnega zneska za vzdrževanje merilnih naprav (števnine) opravlja dobavitelj.

Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov po prvem odstavku tega člena pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večja odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške preskusa dobavitelj, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.

Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena toplota pa se za obdobje okvare merilne naprave obračuna po 26. in 27. členu teh Splošnih pogojev.

VIII.   REKLAMACIJA

 1. člen

Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec oziroma pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih stavbah.

 1. člen

Upravičene reklamacije upošteva dobavitelj sorazmerno s časom njihovega trajanja. Ne upoštevajo se odbitki na račun nedobavljene toplote za čas, ki je krajši od enega dneva.

IX.   NEUPRAVIČEN ODJEM

 1. člen

Če odjemalec odjema toploto brez dobaviteljevega soglasja ali če vpliva na merilne naprave v dobaviteljevo škodo, je dobavitelj upravičen zaračunati že porabljeno toploto skladno s 26. in 27. členom pogojev in z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote.

 1. člen

Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za 12 mesecev.

 1. člen

Odjemalec mora dobavitelju plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.

 1. člen

Če odjemalec pridobi soglasje za pridobitev lokacijskega dovoljenja in/ali soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja ali enotnega gradbenega dovoljenja in priključi svoje naprave brez dobaviteljeve vednosti na sistem, ki že obratuje, lahko dobavitelj sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.

Dobavitelj v takem primeru odjemalcu obračuna priključno moč iz soglasja, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi, zaradi ureditve pogodbenega razmerja.

X.   PREKINITEV DOBAVE 

 1. člen

Dobavitelj prekine dobavo toplote po poprejšnjem obvestilu (dopis, dnevno časopisje, radio):

 • zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj dobaviteljevih toplotnih naprav,
 • zaradi razširitve omrežja,
 • če odjemalec poškoduje svoje ali dobaviteljeve toplotne naprave tako, da je ogroženo delovanje dobaviteljevega sistema in če moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
 • če odjemalec ne vzdržuje / oskrbuje odjemalčeve toplotne naprave tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje oziroma dobavo toplote,
 • če odjemalec ne omogoči dobavitelju varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne naprave,
 • če odjemalec ne obvesti dobavitelja pisno o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerje med odjemalcem in dobaviteljem,
 • če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez dobaviteljevega soglasja,
 • če odjemalec ne plača dobavljene toplote na odjemnem mestu v priključni postaji in ne poravna drugih obveznosti do dobavitelja več kot tri mesece zapored ali pet mesecev v enem letu,
 • če odjemalec v roku, ki ga postavi dobavitelj, ne sklene pisne pogodbe o dobavi toplote,
 • če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav, odjemalec pa do izteka roka ni pridobil uporabnega dovoljenja.
 1. člen

Dobavitelj ustavi dobavo toplote takoj, brez predhodnega obvestila:

 • če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih naprav v priključni postaji,
 • če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevne vode,
 • če odjemalec odvzema ogrevno vodo iz dobaviteljevega omrežja,
 • če odjemalčeve toplotne naprave ogrožajo okolico,
 • če odjemalec ob pomanjkanju toplote zaradi okvare vira ali transportne poti, ne upošteva navodil o omejevanju odvzema toplote.
 1. člen

Ponovna dobava toplote po ustavitvi se začne potem, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in ko se dobavitelju poravnajo nastali stroški in škoda.

XI.   OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

 1. člen

Dobavitelj:

 • dobavlja odjemalcu toploto za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, dogovorjeno s pogodbo o dobavi toplote,
 • opravlja redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav,
 • skrbi za redno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje,
 • obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave toplote po javnih občilih,
 • ob primeru večje okvare v odjemalčevi toplotni postaji, odklopi toplotno postajo od vročevodnega omrežja,
 • ščiti interese skupnih porabnikov pred individualnimi, dokler je to
 1. člen

Dobavitelj ima pravico preverjati in nastaviti regulacijske naprave v toplotni postaji, da se izpolnijo obratovalni pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih toplotnih naprav in pogodbe o dobavi toplote ter Tehničnih pogojev za priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu.

XII.   OBVEZNOSTI ODJEMALCA 

 1. člen

Odjemalec:

 • skrbi za normalno obratovanje in vzdrževanje / oskrbovanje odjemalčevih toplotnih naprav,
 • ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature na odjemalčevih napravah v priključni postaji,
 • ne sme spreminjati brez dobaviteljevega pisnega soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na dobaviteljevih toplotnih napravah,
 • poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna dobaviteljevim delavcem,
 • skrbi, da je v prostoru priključne postaje obratovalna dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
 • vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da bodo dobavitelju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne prostore,
 • sproti obvešča dobavitelja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
 • odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih naprav,
 • z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti drugih odjemalcev ali dobavitelja,
 • ne preprodaja dobavljene toplote brez dobaviteljevega soglasja,
 • omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na priključni cevovod, če ta prenese dodatne obremenitve, o čemer presodi dobavitelj, ki izda ustrezno soglasje,
 • v toplotni postaji omogoči dobavitelju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje,
 • obvesti dobavitelja o okvari merilne naprave,
 • odgovarja za škodo dobavitelja, ki je nastala zaradi odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
 • plačuje svoje

XIII.   VZDRŽEVANJE ODJEMALČEVIH TOPLOTNIH NAPRAV 

 1. člen

Nujno redno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje opravlja izključno dobavitelj ali s strani dobavitelja pooblaščeni izvajalci.

Nujno redno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje obsega:

 • občasno kontrolo stanja in delovanja naprav v toplotni postaji,
 • zamenjavo mašilk, tesnil in električnih varovalk,
 • čiščenje in mazanje gibljivih delov,
 • nastavljanje regulacijskih naprav,
 • čiščenje prostora toplotne

Na podlagi odjemalčevega naročila in proti plačilu lahko opravi dobavitelj:

 • remont odjemalčevih toplotnih naprav,
 • odpravo okvare in zamenjavo pokvarjenih elementov odjemalčevih toplotnih naprav,
 • registracijo napak v delovanju odjemalčevih toplotnih naprav s predlogom ukrepov za njihovo odpravo,
 • nastavitev delovanja odjemalčevih toplotnih

XIV.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Sestavni del teh Splošnih pogojev za dobavo toplote iz vročevodnega omrežja dobavitelja so Tehnični pogoji za priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja.

 1. člen

Ti Splošni pogoji pričnejo veljati s podpisom pogodbe. Postojna, 10. 6. 2014

Energetika Dolenc d.o.o.