Skip to content

Pogosta vprašanja in odgovori

CENA TOPLOTNE ENERGIJE TER PRIKLJUČNE MOČI

Cena toplotne energije je kupcem znana v naprej. Energija je ovrednotena po kalkulaciji seštevka priklopne moči, ki je v soodvisnosti od kvadrature in porabe, ki je v soodvisnosti od odčitka porabe po kalorimetrih.

IZRAČUN ZAHTEVANE PRIKLOPNE MOČI

Priklopna moč za objekt / stanovanje je odvisna od njegove kvadrature. Priklopno moč izračunamo tako, da kvadraturo ogrevane površine v kvadratnih metrih pomnožimo z vrednostjo 54,5 (W/m2), ter vse skupaj delimo s 1000.
Primer izračuna za stanovanje s 56,23m2 ogrevane površine:
56,23 x 54,5 : 1000 = 3,064535
Rezultat, ki ga dobimo, znaša izračunano priključno moč v kW.
V našem primeru je rezultat 3,064535 kW.
Tolikšna je predvidena priključna moč, potrebna za zagotavljanje normalnih bivalnih pogojev v stanovanju z navedeno površino.

CELOLETNI STROŠEK PRIKLJUČNE MOČI

Celoletni strošek priključne moči izračunamo tako, da izračunano priključno moč v kW pomnožimo s ceno za kW priključne moči, ki znaša 72€. Za naš primer izračunamo naslednje:
3,064535 x 72 = 220,65
Izračunali smo celoletni strošek priključne moči, ki v našem primeru znaša: 220,65 €.
Strošek priključne moči se plačuje, razdeljeno na 12 delov, preko celega leta. Tako preračunani mesečni strošek priključne moči, za navedeno stanovanje, znaša 18,39 €. Cena že vsebuje 22 % DDV.

TOPLOTNA PODPOSTAJA

Vsak objekt načeloma dobi svojo toplotno podpostajo. Podpostaja zagotavlja neodvisnost glede določanja pričetka in konca ogrevalne sezone. Podpostaja omogoča določitev poljubnega režima ogrevanja ter ogrevalnih krivulj. Podpostaja tudi fizično loči vodna tokokroga na toplovod na zunanji strani ter dvižne vode znotraj stavbe.

PLAČEVANJE AKONTACIJ ODPADE

Plačuje se izključno za porabljeno energijo, za nazaj. V kolikor imate mesečni odčitek dobite na nivoju toplotne podpostaje točen podatek o porabljeni toplotni energiji za pretekli mesec. V primeru polletnega in letnega odčitka ostane način plačevanja preko pavšala s poračunom ob odčitku.

KJE SO DODATNI STROŠKI

Stanovalcem odpadejo vsi stroški, ki so jih imeli s kotlovnico, dosedanjim upravljanjem kurilnice, stroški rezervnega sklada kurilnice, stroški kurjača, dimnikarja, elektrike, vode, vseh popravil in nepredvidenih stroškov, ne nazadnje a pomembno tudi izgub ne krijejo stanovalci.>
Toplotne podpostaje so v stavbah in transportnih izgub od vira do obračunskega mesta zato ni. Obračuna se le dejanska porabljena energija na toplotnih števcih – kalorimetrih. Stanovalci se izognejo tudi morebitnim nepredvidenim stroškom nenapovedanega, urgentnega  vzdrževanja ali načrtovanih zamenjav dotrajane opreme.
Stanovalci lahko, kot lastniki, z nekaj iznajdljivosti obstoječe lastne kotlovnice tudi odprodajo (predvsem velja to za obnovljene kotlovnice).

DELITEV STROŠKOV MED STANOVALCI

Delitev stroškov znotraj objekta bomo vršili tako kot je bilo to do sedaj, (popis delilnikov ali individualnih kalorimetrov tam kjer so) na podlagi pogodbe o medsebojnih razmerjih lastnikov v posameznem objektu. Popis delilnikov in strošek odčitkov delilnikov ostane. Izvajalec delitve pripravlja razdelilnik stroškov dobavljene toplote na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oziroma z lastniki stavbe. Izvajalec delitve je lahko tudi drug pooblaščenec odjemalcev toplote. Izvajalec delitve posreduje Energetiki Dolenc d.o.o., kot dobavitelju toplote, razdelilnik stroškov porabljene toplote, na osnovi katerega odjemalcem toplote izstavi račune.

Energetika Dolenc d.o.o., kot dobavitelj toplote in kot izvajalec obračuna, nima vpliva na pripravo razdelilnika, prav tako ga ne more in ne sme spreminjati.

Odjemalcem svetujemo, da se za reklamacije in informacije, vezane za odčitavanja delilnikov, izdelavo razdelilnika ter izračunov posameznih porabniških deležev stanovanj, se obrnite na izvajalca delitve oz. upravnika.

KAKŠEN JE POSTOPEK ZA SPREMEMBO NASLOVA ZA DOSTAVO RAČUNA

Če želi odjemalec prejemati račune oziroma ostalo dokumentacijo na nov naslov, mora dobavitelju pisno sporočiti točen naslov za dostavo računov. Pisno vlogo za spremembo je treba poslati na naslov: Energetika Dolenc, d. o. o., Cesta v staro vas 6, 6230 Postojna ali po elektronski pošti na naslov: info@energetika-dolenc.si

PLAČEVANJE RAČUNOV ENERGETIKE DOLENC D.O.O.

Račune za storitve podjetja Energetika Dolenc, d.o.o., lahko poravnate preko univerzalnega plačilnega naloga UPN ali preko Direktne bremenitve (trajnika). Vlogo za trajnik dobite na povezavi: Obrazec direktna bremenitev.docx